การคุมกำเนิดในสตรี วัยใกล้ หมดประจำเดือน (วัยทอง)

         สตรีวัยใกล้หมดประจำเดือน หมายถึง สตรีที่มีอายุระหว่าง 40 - 50 ปี แม้ว่าภาวะการเจริญพันธุ์
จะลดลง  แต่ก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ถ้าเกิดการตั้งครรภ์จะเป็นความเสี่ยง  ที่มีผลต่อมารดา  ทั้งด้าน
ร่างกาย และ จิตใจ ต่อทารก ที่จะคลอดออก มาด้วย
       การตั้งครรภ์ สำหรับสตรีวัยนี้ อาจเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถณา และพบว่ามีการเพิ่มอัตรา
การเจ็บป่วย การตายของมารดา และทารกด้วย
     
       ดังนั้นการคุมกำเนิดในสตรีวัยนี้ เป็นสิ่งจำเป็น การพิจารณาวิธีการคุมกำเนิดจะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะแต่ละวิธี มีผลต่อสุขภาพของสตรีวัยนี้ได้

วิธีการคุมกำเนิด สำหรับสตรีวัยใกล้หมดประจำเดือน

1. การทำหมัน
เป็นวิธีที่ดี เหมะสม ของสตรีวัยนี้

2. การใช้ถุงยางอนามัยสตรี
เป็นวิธีที่ดี ถุงยางอนามัย มีสารหล่อลื่น จะช่วยใน สตรี
ที่ช่องคลอดแท้งได้ และยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ สามารถใช้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาผู้ชาย

3. การนับระยะปลอดภัย
เป็นวิธีธรรมชาติ มีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากสตรีวัยนี้ มี
ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ทำให้การนับระยะปลอดภัย
ไม่แน่นอน จึงไม่เหมาะสมในสตรีวัยนี้

4. ยาเม็ดคุมกำเนิด
สตรีวัยที่มีอายุ มากกว่า 35 ปี ขึ้นไป การใช้ยารับประทาน
คุมกำเนิด อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หลอดเลือด
และหัวใจ โดยเฉพาะในสตรีที่ สูบบหรี่ จึงควรระวัง และ
ปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อเลือกยาที่จะใช้ให้เหมาะสม
ประโยชน์ที่จะได้รับจากยาเม็ดคุมกำเนิด สำหรับสตรีวัยนี้
คือ : สามารถลดอาการของวัยใกล้หมดประจำเดือน นี้เกิด
จากการลดฮอร์โมน และ การมีรอบของประจำเดือน ไม่สม่ำเสมอ

5. ยาฉีดคุมกำเนิด เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง แต่สตรีบางคน อาจจะมีปัญหา
เนื่องจาก อาการประจำเดือนกะปริบกะปรอย

6. การใช้ห่วงอนามัย เป็นวิธีที่ดี และมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้
ห่วงอนามัยที่มีฮอร์โมน Progestrogen อยู่ด้วย จะสามารถ
ลดจำนวน เลือดออกได้

7. การใช้ถุงยางอนามัยสำหรับ
ฝ่ายชาย
   

การหยุด การคุมกำเนิด สำหรับสตรีวัยใกล้หมดประจำเดือน


   จะหยุดเมื่อไร?

- เมื่ออายุหลัง 45 ปี แล้ว โดยปกติ ทั่วไป ถือว่า หมดประจำเดือนแล้ว
- ดังนั้น ถ้ามีอายุ 45 ปี และไม่มีประจำเดือน 1 ปี ถือว่า เป็นวัยหมดประจำเดือน

แต่ มีสตรีอยู่ประมาณ 10 % ยังมีประจำเดือน และ มีไข่ตกกลับมาได้จึงแนะนำให้คุมกำเนิด ต่อไปอีกด้วยวิธีชนิดที่ไม่มีฮอร์โมนร่วมด้วย
     การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด สำหรับสตรีที่เกิน 50 ปี ไม่ควรใช้ ควรใช้ถุงยางอนามัยจนกว่าจะมีประจำเดือน      : : การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ : : วิธีการคุมกำเนิดในสตรีวัยทอง : :
        : : Contact us : : Home : : วิธีคุมกำเนิด : : ปรึกษา : :