การวางแผนครอบครัว (Family Planning)
            เป็นการเตรียมแนวปฏิบัติ สำหรับคู่สมรส
            เป้าประสงค์ :- เพื่อให้มีบุตรในช่วงเวลาที่ต้องการ
เพื่อป้องกันการมีบุตรที่ไม่พึงปรารถณา
เพื่อการเว้นช่วงเวลาการมีบุตรให้เหมาะสม
เพื่อให้มีบุตร จำนวนพอเหมาะกับสภาพร่างกาย
จิตใจ ภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความ

สุข แก่ตนเองและครอบครัว


  ปรึกษา: - การวางแผนครอบครัว
          การให้คำปรึกษาวางแผนครอบครัว มีความสำคัญ เพื่อให้การคุมกำเนิดชนิดต่าง ๆได้ถูกต้อง
  ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
      การให้คำแนะนำ เพื่อให้ทราบและเข้าใจ วิธีการ แนวปฏิบัติต่าง  ๆ  ทำให้เกิดความมั่นใจและ
  ไม่เกิดความผิดพลาด และยังทราบถึงผลข้างเคียงนี้พบได้จากการคุมกำเนิด เช่น  การมีเลือดออก
  กะปิกะปอย การปวดท้องน้อย การเกิดเป็นมะเร็งต่าง ๆ การทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม  การเกิดสิว ฝ้า
  เป็นต้น 
เบอร์โทรศัพท์ : - ปรึกษา : Hotline
  0 - 2304 - 0064

  0 - 2314 - 1354
  0 - 2318 - 1043

  0 - 2319 - 1750      : : การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ : : วิธีการคุมกำเนิดในสตรีวัยทอง : :
               : : Contact us : : Home : : วิธีคุมกำเนิด : :